کک را بیشتر بشناسید

آشنایی با حشره کک

کک ها از میلیون ها سال قبل بر روی زمین زیسته و از خون انسان ها و حیوانات تغذیه نموده اند. کک ها بر بدن حیوانات خانگی، پستانداران، فرش ها، مبل ها و هم چنین سایر لوازم و نیز تولیدات کشاورزی زندگی می کنند.